FREESTYLE.pl: logo [F -ka] FREESTYLE.pl: logo

Tu jesteś: Strona główna >  Miejsca >  Kasina Ski & Bike Park - Kasina Wielka

Miejsca

Kasina Ski & Bike Park - Kasina Wielka


Od:
Redakcja
Data:
16 lipca 2014, 13:08
Ocena:
Ocena 0.00
Kasina Wielka 672 , Kasina Wielka


Doka Downhill City Tour
1 day ticket - 50 PLN
2 days ticket - 90 PLN

Antidote Bikepark is open every Saturday and Sunday 11:00-18:00
Opis
REGULAMIN ANTIDOTE BIKE PARK KASINA WIELKA
Antidote Bike Park Kasina Wielka zlokalizowany w Kasinie Wielkiej na górze Śnieżnica i prowadzony przez Klub Sportowy GRAVITY RAM z siedzibą w Koźmicach Wielkich 681, zwany dalej „Organizatorem”.
I. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
1. Regulamin Antidote Bike Parku Kasina Wielka, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb korzystania z obiektu Bike Parku jego urządzeń oraz terenu, na którym są one zlokalizowane.
2. W skład Antidote Bike Parku Kasina Wielka, zwanego dalej „Bike Parkiem” wchodzą trasy:
Niebieska
Czerwona
Fioletowa
Biała
Wszystkie te trasy są przeznaczone tylko i wyłącznie dla doświadczonych rowerzystów posiadających odpowiednie przygotowanie techniczne i kondycyjne oraz doświadczenie i umiejętności w zakresie korzystania i pokonywania zjazdowych tras rowerowych w terenach górskich.
3. Wszystkie osoby korzystające z Bike Parku zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.
4. Każdy kto pragnie korzystać z Bike Parku jest zobowiązany wypełnić Ankietę/Oświadczenie Bezpieczeństwa i Odpowiedzialności Użytkownika Bike Parku, zwaną dalej „Ankietą/Oświadczeniem”. Na podstawie wypełnionej Ankiety/Oświadczenia użytkownik otrzyma Kartę Partnerską Antidote Bike Parku Kasina Wielka upoważniającą go do zakupu biletu na wyciąg i korzystania z Bike Parku. Ankietę/Oświadczenie należy wypełnić zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie osobistym. Osoby, które nie wypełnią w/w Ankiety/Oświadczenia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, nie mają prawa korzystać z Bike Parku.
Procedura rejestracji osób niepełnoletnich: - pobranie Ankiety/Oświadczenia ze strony internetowej www.gravityram.com lub w kasie Bike Parku,
- wydrukowanie, wypełnienie i czytelne podpisanie przez rodzica lub innego opiekuna prawnego
danej osoby niepełnoletniej (zwanego dalej „rodzicem/opiekunem prawnym”) w/w Ankiety/Oświadczenia,
- skserowanie obydwu stron dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego
- w/w kopia dowodu osobistego (ksero) jest ważna tylko z datą i podpisem rodzica/opiekuna prawnego,
- przekazanie do kasy Bike Parku dwóch w/w dokumentów,
- uiszczenie w kasie Bike Parku jednorazowej opłaty w wysokości 15 zł za wydanie Karty Partnerskiej Antidote Bike Parku Kasina Wielka
- wypełnienie w/w Karty Partnerskiej przez użytkownika Bike Parku.
Procedura rejestracji osób pełnoletnich (posiadających pełną zdolność do czynności prawnych): - pobranie Ankiety/Oświadczenia ze strony internetowej www.gravityram.com lub w kasie Bike Parku,
- wydrukowanie, wypełnienie i czytelne podpisanie Ankiety/Oświadczenia,
- przekazanie do kasy Bike Parku w/w dokumentu,
- uiszczenie w kasie Bike Parku jednorazowej opłaty w wysokości 15 zł za wydanie Karty Partnerskiej Antidote Bike Parku Kasina Wielka
- wypełnienie w/w Karty Partnerskiej przez użytkownika Bike Parku.
Kasjer lub osoba pobierająca Ankiety/Oświadczenia ma prawo sprawdzić autentyczność zawartych w nich danych zgodnie z dowodem osobistym użytkownika.
5. Bike Park czynny jest w sezonie letnim, tj. od 31 maja do 14 grudnia 2014r, w godzinach wyznaczony przez Organizatora, z tym że Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia Bike Parku lub ograniczenia możliwości korzystania z niego w sytuacji, gdy uzna to za uzasadnione, w szczególności ze względów bezpieczeństwa.
6. Osoby przebywające na terenie Bike Parku naruszające obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób/użytkowników korzystających z Bike Parku, a także osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu lub poleceń pracowników Bike Parku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z Bike Parku lub przebywającym na jego terenie, mogą być usunięte z terenu Bike Parku, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności z innego tytułu.
Na terenie Bike Parku obowiązuje bezwzględny zakaz:
- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających,
- wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
- wprowadzania psów i innych zwierząt,
- jazdy bez wszystkich wymaganych ochraniaczy i kasku,
- jazdy na niesprawnym rowerze,
- jazdy na rowerze, który nie jest przeznaczony do jazdy w górach na trasach zjazdowych,
- modyfikacji, przebudowy czy jakiejkolwiek innej ingerencji w infrastrukturę/konstrukcje Bike Parku,
- niszczenia, uszkadzania infrastruktury oraz konstrukcji wchodzących w skład Bike Parku,
- niszczenia przyrody naturalnej i śmiecenia,
- używania słów niecenzuralnych ,
- wchodzenia, podprowadzania czy jakiegokolwiek poruszania się rowerem lub pieszo wzdłuż trasy w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy,
- jazdy poza wyznaczoną trasą,
- korzystania z tras lub ich fragmentów zamkniętych do korzystania przez Organizatora,
- utrudniania w jakikolwiek sposób innym użytkownikom korzystania z Bike Parku.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania
wszelkich nagrań, wywiadów, zdjęć z udziałem użytkowników Bike Parku wykonanych na terenie Bike Parku podczas organizowanych przez Organizatora zawodów, imprez lub innych wydarzeń oraz opublikowania wyników zawodów w środkach masowego przekazu, na co niniejszym użytkownik Bike Parku wyraża zgodę. Nie będzie to naruszenie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 133 poz. 883), ani przepisów o ochronie dóbr osobistych.
II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Specyfika uprawiania sportów rowerowych wymaga ostrożności, predyspozycji fizycznych i odpowiednich umiejętności oraz posiadania odpowiedniego sprzętu przystosowanego do ich uprawniania. Nieuniknione upadki mogą nieść trudne do przewidzenia konsekwencje zdrowotne. Każdy kto podejmuje decyzję o korzystaniu z tras rowerowych na terenie Bike Parku czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność!
2. Użytkować trasy może każdy kto posiada sprawny rower (koniecznie posiadający 2 sprawne hamulce i minimum przedni amortyzator) przeznaczony do jazdy w górach na trasach zjazdowych. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się jazdy na rowerach nie przystosowanych do zjazdów w
terenach górskich (w szczególności zakaz ten dotyczy to rowerów dostępnych powszechnie w hipermarketach).
3. Podczas korzystania z Bike Parku bezwzględnie wymagane jest korzystanie ze kompletu ochraniaczy tj:
kasku integralnego tzw. fullface z ochroną szczęki
gogli
ochraniacza tułowia (klatka piersiowa i plecy) oraz rąk i ramion - tzw. zbroja
ochraniacza / stabilizatora karku tzw. Leatt Brace
ochraniacza mednicy/bioder
ochraniaczy kolan i piszczeli
specjalistycznego obuwia, przeznaczonego do zjazdów w terenach górskich,
specjalistycznych rękawiczek z długimi palcami
3. Zabrania się korzystania z tras na innym pojeździe niż rower. Zabrania się: chodzenia oraz biegania po trasach, podjeżdżania trasami w górę jeżeli trasa ta nie jest do tego przeznaczona, podprowadzania roweru.
4. Korzystanie z Bike Parku przez osoby poniżej 18 (osiemnastego) roku życia odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiedzialni są za bezpieczeństwo swoich dzieci lub dzieci pozostających pod ich opieką. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do wypełnienia Ankiety/Oświadczenia stanowiącej o bezpieczeństwie osoby niepełnoletniej pozostającej pod jego opieką. Wyrażając zgodę na korzystanie przez niepełnoletniego z Antidote Bike Parku Kasina Wielka, rodzic/opiekun prawny akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz treść Ankiety/Oświadczenia.
W przypadku wyrażenia zgody i niemożności osobistego stawienia się celem identyfikacji danych rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dołączenia do Ankiety/Oświadczenia kopii dowodu osobistego wraz z datą i czytelnym podpisem na kopii!
Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są do pobrania w kasie Bike Parku lub na stronie internetowej www.gravityram.com
6. Korzystający z tras rowerowych zobowiązany jest korzystać z Bike Parku oraz zachowywać się
– w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób trzecich.
7. W trakcie jazdy obowiązuje zakaz zatrzymywania się, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
8. Przed rozpoczęciem jazdy na danej trasie należy bezwzględnie zapoznać się z jej przebiegiem poprzez obejrzenie jej na mapie i w terenie. Oglądając daną trasę w terenie należy bezwzględnie zachować ostrożność i nie zakłócać użytkowania trasy osobom, które po niej jeżdżą.
9. Przed rozpoczęciem jazdy w godzinach porannych, po burzach lub innych gwałtownych zjawiskach pogodowych (np. wichury) należy jechać trasą nadzwyczaj ostrożnie, gdyż mogą się na niej znajdować niebezpieczne gałęzie lub inne przeszkody zrzucone przez wiatr lub wywołane warunkami pogodowymi. Ze względów bezpieczeństwa, w sytuacji, gdy użytkownik Bike Parku napotka tego typu zagrożenie, zobowiązany jest usunąć je (w miare posiadanych możliwości) z trasy lub niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora. Także w sytuacji, gdy użytkownik Bike Parku zauważy uszkodzenia którejkolwiek z konstrukcji lub części infrastruktury Bike Parku zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić usterkę obsłudze pracownikom Organizatora, tak aby mogła ona zostać naprawiona jak najszybciej.
10. Należy zachować bezpieczną odległość od rowerzysty jadącego z przodu, nie mniej niż 50m metrów.
11. Prędkość jazdy należy dostosować do stopnia trudności odcinka trasy, warunków atmosferycznych, warunków na trasie w danej chwili oraz swoich umiejętności i liczby osób na trasie.
12. Pierwszeństwo na skrzyżowaniach tras ma zawsze użytkownik nadjeżdżający z prawej strony z wyjątkiem przypadków, w którym znak ustąp pierwszeństwa stanowi inaczej. Podczas trwania zawodów bezwzględne pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach tras ma zawodnik startujący w zawodach, jadący trasą wytyczoną do zawodów. Użytkownik dojeżdżając do skrzyżowania tras powinien zwolnić i upewnić się czy nie nadjeżdża inny użytkownik Bike Parku.
13. W razie wypadku, każdy z użytkowników znajdujący się w pobliżu winien służyć pomocą poszkodowanemu oraz niezwłocznie, o ile okaże się to konieczne, wezwać pomoc.
14. Każda z osób korzystających z Bike Parku jest zobowiązana posiadać przy sobie Kartę Partnerską Bike Parku na wypadek kontroli bezpieczeństwa prowadzonej przez pracowników Bike Parku. Wypełniona Karta Partnerska powinna być zawieszona na szyi, tak aby w momencie wejścia na wyciąg była widoczna dla pracownika wyciągu. Podczas zjazdu Kartę Partnerską należy schować pod ubranie tak aby nie utrudniała zjazdu i nie zagrażała bezpieczeństwu, a w razie niebezpiecznego wypadku była łatwa do znalezienia przez służby medyczne celem identyfikacji użytkownika Bike Parku.
III. OZNAKOWANIE TRAS
Elementy tras są oznaczone następującymi symbolami bezpieczeństwa:
! - element o umiarkowanym stopniu trudności
!! - element trudny
!!! - element bardzo trudny
!X! - element niebezpieczny
II - stromy zjazd
III - bardzo stromy zjazd
H - mostek
O - miejsce do zatrzymania
V - ustąp pierwszeństwa
IV. ODPŁATNOŚĆ
1. Każdy kto pragnie korzystać z Antidote Bike Parku Kasina Wielka powinien wypełnić Ankietę /Oświadczenie Bezpieczeństwa i Odpowiedzialności. Na podstawie wypełnionej Ankiety/Oświadczenia klient Bike Parku otrzyma Kartę Partnerską Bike Parku upoważniającą do zakupu biletu na wyciąg i korzystania z Antidote Bike Parku Kasina Wielka (za Kartę Partnerską jest pobierana jednorazowa opłata w wysokości 15zł).
2. Każdy posiadający Kartę Partnerską powinien ją aktywować w kasie uiszczając odpowiednią opłatę w zależności od wybranej opcji korzystania z wyciągu.
3. Karta Partnerska Bike Parku jest personalnym (imiennym) dokumentem upoważniającym do korzystania z Bike Parku. Karta Partnerska powinna być podpisana zgodnie z wytycznymi na niej zawartymi.
Zabrania się przekazywania czy udostępniania w jakikolwiek sposób Karty Partnerskiej Bike Parku
innym osobom (w przeciwnym razie Karta zostanie odebrana, a użytkownik, który ją przekazał innej osobie zostanie zawieszony w możliwości korzystania z Bike Parku). Obsługa wyciągu oraz obsługa Bike Parku mają prawo sprawdzić zgodność Karty Partnerskiej z dokumentem tożsamości jej właściciela.
4. Po zakupie karnetu, w przypadku niewykorzystania go przez użytkownika z przyczyn nie zawinionych przez Organizatora lub właściciela wyciągu, zwrotu pieniędzy nie uwzględnia się.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, względem użytkowników, za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkowników w trakcie użytkowania trasy, w tym za zdarzenia, zderzenia i kolizje na terenie Bike Parku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy przypadków, gdy odpowiedzialność Organizatora za szkody doznane przez użytkowników Bike Parku wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem użytkowników Bike Parku za rzeczy zagubione, skradzione czy zniszczone na terenie Bike Parku.
Użytkownicy korzystają z Bike Parku na własną odpowiedzialność!
4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu Bike Parku jak i poleceń służb porządkowych oraz zachowywania się zgodnie z zasadami współżycia społecznego z zachowaniem wysokich standardów kultury osobistej oraz z zachowaniem zasady fair play.
5. Z zastrzeżeniem zdania ostatniego, użytkownicy Antidote Bike Parku Kasina Wielka zrzekają się prawa do dochodzenia odszkodowań czy innych roszczeń w stosunku do Organizatora za doznane szkody podczas użytkowania Bike Parku. Tym samym Organizator oraz wszystkie podmioty/osoby z nim współpracujące, nie ponoszą odpowiedzialności względem użytkowników Bike Parku za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią podczas korzystania z Bike Parku. Powyższe zrzeczenie się nie dotyczy przypadków, gdy odpowiedzialność Organizatora za szkody doznane przez użytkowników Bike Parku wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa.
6. Korzystanie z tras Bike Parku poza ich wyznaczonymi granicami oraz poza określonymi godzinami jest zabronione i odbywa się na wyłączne ryzyko korzystającego. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
7. Korzystający z Antidote Bike Parku Kasina Wielka ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia bądź uszkodzenie któregokolwiek z elementów/konstrukcji czy infrastruktury Bike Parku.
8. Wejście na teren Bike Parku oznacza akceptację zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie!
9. Nieznajomość niniejszego Regulaminu, w związku z powszechnym dostępem do niego, nie może być uznana jako powód do wnoszenia przez użytkowników Bike Parku jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora .
Pamiętaj użytkowniku, aby dostosować prędkość do umiejętności !Rowerowe sporty grawitacyjne zaliczają się do sportów niebezpiecznych !Pamiętaj także, aby korzystać z tras rozważnie, tak aby nikomu nie stała się krzywda!
10. Podczas imprez organizowanych na terenie Bike Parku obowiązują zasady niniejszego Regulaminu oraz zasady regulaminu organizatora danej imprezy.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują decyzje Organizatora Bike Parku.
12. Organizator ma prawo odmówić danemu użytkownikowi dopuszczenia do korzystania z Bike Parku bez podania przyczyny.
13. Organizator Bike Parku ma obowiązek zatrzymać wyciąg w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu użytkowników, a także bezpieczeństwu instalacji wyciągu. Z tytułu przerw w funkcjonowaniu wyciągu wynikających z działania siły wyższej lub osób trzecich nie działających na zlecenie Organizatora lub właściciela wyciągu, w tym zagrożeń takich jak: burza, silny wiatr, przerwy w dostawie prądu i inne nie są zwracane należności za karnety.
14. Szpital właściwy dla Bike Park Kasina Wielka
Szpital Powiatowy w Limanowej
ul. Józefa Piłsudskiego 61
34-600 Limanowa
15. Kontakt do Organizatora:
a) adres:
Koźmice Wielkie 681
32-020 Wieliczka
b) telefon: 788-020-020
c) mail: ksgravityram@gmail.com

Info: https://www.facebook.com/AntidoteBikepark/info

Wydarzenia

  • Mistrzostwa Polski Diverse Downhill Contest 2018
    lip 21
    Mistrzostwa Polski Diverse Downhill Contest 2018 Rowerowy weekend Diverse Downhill Contest w Bike Parku Kasina przed nami! Już 21-22 lipca czeka nas najważniejsza impreza kolarstwa zjazdowego tego roku, czyli Mistrzostwa Polski, a razem z nimi... Data wydarzenia: od 21 lipca 2018 do 22 lipca 2018 Od: alik więcej

  • Wyjazd Rowerowy Shredcamp
    lip 26
    Wyjazd Rowerowy Shredcamp Dwudniowa jazda w najlepszych polskich Bikeparkach Antidote Bikepark - Kasina Wielka Joy Ride Bike Park - Kluszkowce 26-27 Lipiec 2014 już od 259 PLN W cenie nocleg przy wyciągu w Hotelu... Data wydarzenia: od 26 lipca 2014 do 27 lipca 2014 Od: Redakcja więcej

Dostępne w kategoriach

mtb sport

TekstyGaleriaVideo

Podziel się


QRCode

QRCode: Kasina Ski & Bike Park - Kasina Wielka

Sprawdź jak dojechać  

Sprawdź jak dojechać Wprowadź skąd rozpoczniesz podróż

Ostatnie komentarze

Najczęściej oglądane

Co się dzieje na FREESTYLE'u

Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Wasze oczekiwania. Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu
Więcej informacji w naszej Polityce prywatności